ย า ม ชั ง

posted on 28 Mar 2007 21:25 by many2bb in many2bb

ยามชัง . . .

SadSong . . Of Malinda

ชี วิ ต ห นึ่ ง . . .

ที่ บั ด นี้ มิ อ า จ เ ดิ น ห น้ า ห รื อ ถ อ ย ห ลั ง

ชี วิ ต ห นึ่ ง . . .

ที่ ล า ลั บ โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ เ อ่ ย คำ ล า

เ พิ่ ง รู้ ชั ด ว่ า รั ก จ น สุ ด หั ว ใ จ . . . เ ป็ น เ ช่ น ใ ด

ค ว า ม รู้ สึ ก ต อ น นี้ . . คื อ บุ พ ก า รี กั บ ห น้ า ที่

ซึ่ ง ต้ อ ง รั ก ษ า สื บ ท อ ด ไ ว้ ด้ ว ย ทั้ ง ชี วิ ต เ ช่ น กั น

เ พ ล ง ข อ ง แ ม่ จ๋ า ค่ ะ

....เ ป็ น เ พ ล ง ที่ คุ ณ พ่ อ ร้ อ ง จี บ แ ม่ จ๋ า ข อ ง เ ม ย์ ค่ ะ...

...น า ง ฟ้ า ทั้ ง ส อ ง ค่ ะ ข อ ง เ ม ย์ ก ะ พี่ ช า ย..

น า ง ฟ้ า จ๋ า . . . คุ้ ม ค ร อ ง พี่ ช า ย ด้ ว ย น ะ ค ะ . .

Comment

Comment:

Tweet

อ้อ....รูปสวยนะคะ...

#4 By Tammada (124.120.243.69) on 2007-04-04 13:55

มาเยี่ยมนะคะ
เออออ.......

ก้อ...มาเยี่ยมอ่ะค่ะ..

#3 By Tammada (124.120.243.69) on 2007-04-04 13:53

คิดถึงพี่สาวเหมือนกันค่ะ
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

เพลงเศร้า..ฟังทีไรร้องไห้ทุกทีค่ะ

#2 By Malinda on 2007-03-31 14:10

คิดถึงเด็กน้อยจัง

#1 By alex123 (58.8.90.9) on 2007-03-30 22:07